Proceeding: ZP 30/2019 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna z podziałem na części: CZĘŚĆ I-strefa I; CZĘŚĆ II-strefa II

Joanna Krajewska–Masiak
Gmina Miejska Kościerzyna
Deadlines:
Posted : 08-10-2019 12:22:00
Placing offers: 15-11-2019 10:00:00
Opening offers : 15-11-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1. ZP 30 ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS194-471871-pl.pdf pdf 145 2019-10-08 12:22:00 Proceeding
4. Załączniki cześć I Strefa I.rar rar 198.74 2019-10-08 12:22:00 Proceeding
2. ZP 30 siwz z załacznikami.pdf pdf 1073.42 2019-10-08 12:22:00 Proceeding
5. Załączniki cześć II STREFA II.rar rar 295.56 2019-10-08 12:22:00 Proceeding
3. ZP 30 siwz z załacznikami.doc doc 871.5 2019-10-08 12:22:00 Proceeding
6. espd-request.xml xml 128.88 2019-10-08 12:22:00 Proceeding
ZP 30 ogłoszenie o wyborze.pdf pdf 47.93 2019-11-29 12:53:04 Public message
ZP 30 informacja z otwarcia.pdf pdf 169.69 2019-11-15 13:21:37 Public message
ZP 30 pismo 2.pdf pdf 38.77 2019-10-18 15:11:04 Public message
ZP 30 pismo 1.pdf pdf 70.97 2019-10-11 13:05:59 Public message

Announcements

2019-11-29 12:54 Joanna Krajewska–Masiak ogłoszenie o wyborze wykonawcy

ZP 30 ogłoszenie o w [...].pdf

2019-11-15 13:22 Joanna Krajewska–Masiak informacja z otwarcia ofert

ZP 30 informacja z o [...].pdf

2019-10-18 15:12 Joanna Krajewska–Masiak pismo WIZP.271.30.2.2019 - zmiana treści zapisów SIWZ

ZP 30 pismo 2.pdf

2019-10-11 13:08 Joanna Krajewska–Masiak pismo WIZP.271.30.1.2019 - zmiana treści zapisów SIWZ

ZP 30 pismo 1.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 300