Proceeding: Utwardzenie placu zabaw przy ul. Wspólnej we Wronkach - NIiPP.271.2.13.2019

Izabela Morawiec
Urząd Miasta i Gminy Wronki Department: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Posted : 02-10-2019 15:07:00
Placing offers: 10-10-2019 09:00:00
Opening offers : 10-10-2019 09:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Utwardzenie placu zabaw przy ul.Wspólnej we Wronkach 

2.Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

1)    wykonanie nawierzchni jednobarwnej EPDM

2)    wymianę ogrodzenia na panelowe stalowe na słupkach stalowych.       

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączonym Kosztorysie ofertowym i Projektach budowlanych.

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena ogółem w zł brutto 100% = 100 pkt.

4. Imię i nazwisko pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zamówienia: p. Arkadiusz Sakowski, tel. 67 25 45 306, e-mail: a.sakowski@wronki.pl

5. Termin składania ofert przez platformę zakupową:

a)dzień: 10.10.2019 r.

b)godzina: 09:00

6. Termin związania ofertą wynosi: 30dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

7. Termin wykonania zamówienia: 30dni od dnia podpisania umowy

8. Okres gwarancji: 36miesięcy

9. Warunki płatności: Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę(po protokólarnym odbiorze), w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10.Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

1)   dysponuje lub będzie dysponował osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi),

2)    wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu jednej nawierzchni typu EPDM o wartości minimum 20.000 zł.   

11. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena ogółem w zł brutto.

2) Cenę ofertową należy obliczyć drogą sporządzenia kosztorysu ofertowego, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cen jednostkowych poszczególnych elementów rozliczeniowych i wyliczeniu w każdej pozycji kosztów poszczególnych prac, stanowiących iloczyn liczby tych prac oraz cen jednostkowych. Następnie należy zsumować wartości wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego,wyliczyć wartość podatku VAT, a następnie wyliczyć wartość kosztorysową robót ogółem w zł brutto, zwiększoną o wartość podatku VAT.

3) Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny w zł netto za wykonanie zamówienia, stawki podatku VAT w %, wartości podatku VAT w złotych oraz ceny w zł brutto za wykonanie zamówienia, które to ceny muszą wynikać z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o przedmiar Zamawiającego (załącznik nr 2).

4) Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

12. Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają załączyć Wykonawcy:

1) formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

2) kosztorys ofertowy – sporządzony zgodnie z kosztorysem ofertowym Zamawiającego,stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną w oparciu o kosztorys ofertowy Zamawiającego. W kosztorysie ofertowym wycenione muszą być wszystkie elementy(pozycje).

3) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO (załącznik nr 4),

4) wykaz osób, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu,

5) wykaz robót - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

13.Informacje dodatkowe.

1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia bez modyfikacji jego treści przez Wykonawcę. W przypadku sporządzania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego należy zachować treść wzoru formularza ofertowego Zamawiającego.

2) Oferty,które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie lub nie będą zawierać istotnych elementów  nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

3) Jeżeli oferta zostanie złożona/dostarczona w inny sposób niż wskazany w ust. 5 niniejszego ogłoszenia, nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

14.Załączniki:

1) Formularz ofertowy.

2) Kosztorys ofertowy Zamawiającego.

3) Projekt umowy.

4) Oświadczenie Wykonawcy RODO.

5) Obowiązek informacyjny RODO.

6)Wykaz osób.

7)Wykaz robót.

8)Projekt budowlany – 2 szt.  

9) Pismo- Starostwo.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 7_Wykaz robót.doc doc 34 2019-10-02 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6_wykaz osob.doc doc 34.5 2019-10-02 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5_Obowiązek informacyjny RODO.docx docx 19.17 2019-10-02 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4_Oświadczenie Wykonawcy RODO.doc doc 65.5 2019-10-02 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3_Projekt umowy.doc doc 95.5 2019-10-02 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Kosztorys ofertowy Wspólna.xls xls 33 2019-10-02 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.docx docx 20.46 2019-10-02 15:07:00 Proceeding
Projekt Ogrodzenie.pdf pdf 2647.89 2019-10-02 15:07:00 Proceeding
Projekt budowlany Nawierzchnia.pdf pdf 2011.3 2019-10-02 15:07:00 Proceeding
Pismo Starostwo.pdf pdf 177.53 2019-10-02 15:07:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 1265.42 2019-10-02 15:07:00 Proceeding
Ogloszenie_NIiPP.271.2.13.2019.DOC DOC 83.5 2019-10-02 15:07:00 Proceeding
Kosztorys ofertowy.pdf pdf 166.25 2019-10-02 15:07:00 Proceeding
Unieważnienie.pdf pdf 190.97 2019-10-15 08:55:29 Public message

Announcements

2019-10-15 08:55 Izabela Morawiec Gmina Wronki informuje, że postępowanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro na „Utwardzenie placu zabaw przy ul. Wspólnej we Wronkach” zostało unieważnione.

W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta.

Na platformie zakupowej, za pomocą której Wykonawcy zobowiązani byli złożyć oferty, Wykonawca złożył ofertę, jednak nie załączył żadnych wymaganych w ogłoszeniu
o zamówieniu dokumentów, w tym formularza ofertowego i kosztorysu ofertowego, czyli oferta nie została przez Wykonawcę podpisana. Zamawiający ma bezwzględny obowiązek odrzucenia oferty złożonej bez zachowania formy pisemnej (Wyrok z dnia 7 kwietnia 2014 r., KIO 537/14, KIO 599/14). Oferta niepodpisana jest z mocy prawa nieważna i nie wywołuje skutków prawnych.

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna niepodlegająca odrzuceniu oferta.

Unieważnienie.pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Utwardzenie placu zabaw przy ul. Wspólnej we Wronkach - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 273