Proceeding: Opracowanie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego_NIiPP.271.2.6.2019

Izabela Morawiec
Urząd Miasta i Gminy Wronki Department: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Posted : 02-10-2019 14:11:00
Placing offers: 10-10-2019 08:00:00
Opening offers : 10-10-2019 08:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

 1.   Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Opracowanie częściowej zmiany studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego. 

2.   Określenieprzedmiotu oraz zakresu zamówienia:  Przedmiotemzamówienia jest opracowanie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Wronki orazmiejscowości: Stare Miasto, Nowa Wieś, Smolnica i Stróżki (ok. 52 ha), a takżeopracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miastaWronki oraz miejscowości: Stare Miasto, Nowa Wieś, Smolnica i Stróżki (ok. 182ha). 
Szczegółowyzakres zamówienia zawarty został w załącznikach do niniejszego ogłoszenia:
1)Szczegółowym zakresie zamówienia (2 szt.),
2)Harmonogramie plac planistycznych (2 szt.),
3)UchwaleRady Miasta i Gminy Wronki Nr V/61/2019 z dnia 28.02.2019 r.
4) Uchwale Rady Miasta i Gminy Wronki NrV/62/2019 z dnia 28.02.2019 r. 
Opracowanieczęściowej zmiany studium oraz projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego, winna sporządzić osoba, która spełnia warunki określone w art.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.(t.j. Dz. u. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.). 

3.   Kryteria oceny ofert i ichprocentowa wartość:najniższa cena ogółem w zł brutto:  100%= 100 pkt. 

4.   Imię i nazwiskopracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zamówienia:Marzena Hoffmann, tel. nr: 67 25 49 517, adres e-mail: m.hoffmann@wronki.pl 

5.   Termin składania ofert przez platformę zakupową:
a)  Dzień: 10października 2019 r.
b)  Godzina: 08:00 

6.    Termin związaniaofertą wynosi: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

7.    Termin wykonaniazamówienia: zamówienie należy wykonać do dnia 8 grudnia 2022 r. 

8.    Okres gwarancji: - 

9.   Warunki płatności: Faktury będą opłacanew terminie do 14 dni licząc od daty ich otrzymania. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowegowpłacającego. Szczegółowe warunki płatności zawarte zostały w projekcie umowy,stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.  

10. Warunki udziału w postępowaniuWykonawcaskładając ofertę zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie trzech latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy – w tym okresie wykonał:
1)   minimumtrzy usługi w zakresie sporządzenia obowiązującychnowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod teren produkcjilub produkcji i usług,
2)   minimumpięcioma usługami w zakresie sporządzenia obowiązujących nowych miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowej lubmieszkaniowo – usługowej.Wykonawca zobowiązany jest dowskazania Dziennika Urzędowego, w którym te opracowania zostały opublikowane.Zmiany planów miejscowych nie będą brane pod uwagę. PonadtoWykonawca zobowiązany jest wykazaćsię wykonaniem w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, minimumdwoma usługami w zakresie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zmian studium. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawiewykazu wykonanych usług złożonego przez Wykonawcę (załącznik nr 2 doogłoszenia) wraz z załącznikami – dowodami.Wskazane jest, aby dowody - dokumenty potwierdzające, żeusługi wymienione w wykazie wykonanych usług zostały wykonane należycie (np.poświadczenia, referencje, listy polecające) zawierały co najmniej:
a) wskazanie, że Wykonawca realizował usługi, którychdokumenty dotyczą,
b) wskazanie Zamawiającego,
c) przedmiot / rodzaj wykonanych usług,
d) wartość wykonanych usług,
e) daty wykonania (początek – koniec),
g) opinię stwierdzającą, że usługi wykonano należycie lubopinię równoważną, identyfikację oraz podpis osoby upoważnionej.Konieczne jest, aby przedkładane dokumenty potwierdzające,że wykonane przez Wykonawców usługi zostały wykonane należycie, zawierałyjednoznaczne i nie budzące wątpliwości potwierdzenie należytego wykonania i niezawierały sprzecznych z wykazem informacji. 

11. Opis  sposobu przygotowania oferty:
1)    Wykonawcaokreśla cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1):
a)     cenyza wykonanie zamówienia OGÓŁEM w złotych netto, wartości podatku VAT OGÓŁEM wzłotych, stawki podatku VAT w % oraz ceny za wykonanie zamówienia OGÓŁEM wzłotych brutto.
b)     cenyza wykonanie zamówienia – „opracowanie częściowej zmiany studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Wronki orazmiejscowości: Stare Miasto, Nowa Wieś, Smolnica i Stróżki” z podziałem nacenę w złotych netto i cenę w złotych brutto,
c)     cenyza wykonanie zamówienia – „opracowanie miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego w obrębie miasta Wronki oraz miejscowości: Stare Miasto, NowaWieś, Smolnica i Stróżki” z podziałem na cenę w złotych netto i cenę wzłotych brutto.
2)    Cenaofertowa obejmować musi całość zadania (zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia).
3)    Cenaofertowa brutto powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z ogłoszenia o zamówieniu orazwszelkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

12. Informacjao dokumentach i oświadczeniach, jakie mają załączyć  Wykonawcy.
1)    formularzofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 doniniejszego ogłoszenia,
2)    wykazwykonanych usług, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 doniniejszego ogłoszenia o zamówieniu,3)    aktualnyodpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestrulub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - kserokopiapoświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niegoupoważnioną,
4)    pełnomocnictwo– w przypadku,  gdy reprezentantWykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania ofertywspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowaniawykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania izawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).
5)    oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązkówinformacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO (załącznik nr 5). 

13. Informacjedodatkowe:
1) Oferta powinna byćsporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszegoogłoszenia bez modyfikacji jego treści przez Wykonawcę.
2) Oferty, które złożonezostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie lub nie będę zawierać istotnychelementów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Załączniki:
1)    Formularzofertowy (druk).
2)    Wykazwykonanych usług (druk).
3)    Projektumowy.
4)    Szczegółowyzakres zamówienia – dot. częściowej zmiany studium.
5)    Harmonogramprac planistycznych – dot. częściowej zmiany studium.
6)    UchwałaRady Miasta i Gminy Wronki Nr V/61/2019 z dnia 28.02.2019 r. – dot. częściowejzmiany studium.
7)    Szczegółowyzakres zamówienia – dot. MPZP.
8)    Harmonogramprac planistycznych – dot. MPZP.
9)    UchwałaRady Miasta i Gminy Wronki Nr V/62/2019 z dnia 28.02.2019 r. – dot. MPZP.
10)  Wytycznew zakresie przygotowania MPZP w postaci numerycznej.
11)  Obowiązekinformacyjny RODO.
12)  Oświadczeniew zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lubart.14 RODO.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik nr 12_Oswiadczenie RODO.doc doc 66 2019-10-02 14:11:00 Proceeding
Zalacznik nr 11_Obowiązek informacyjny RODO.docx docx 19.48 2019-10-02 14:11:00 Proceeding
Zalacznik nr 10_wytyczne planiści.pdf pdf 2519.14 2019-10-02 14:11:00 Proceeding
Zalacznik nr 9_zal do uchwały MPZP.pdf pdf 2585.59 2019-10-02 14:11:00 Proceeding
Zalacznik nr 9_uchwała MPZP.pdf pdf 167.11 2019-10-02 14:11:00 Proceeding
Zalacznik nr 8_harmonogram_MPZP.xlsx xlsx 14.38 2019-10-02 14:11:00 Proceeding
Zalacznik nr 7_ Szczegółowy zakres mpzp.docx docx 23.9 2019-10-02 14:11:00 Proceeding
Zalacznik nr 6_uchwała zmiana studium.pdf pdf 3017.58 2019-10-02 14:11:00 Proceeding
Zalacznik nr 5_harmonogram_zmiana studium.xlsx xlsx 13.81 2019-10-02 14:11:00 Proceeding
Zalacznik nr 4_Szczegółowy zakres studium.docx docx 22.45 2019-10-02 14:11:00 Proceeding
Zalacznik nr 3_Projekt umowy_pop.IODO.doc doc 141 2019-10-02 14:11:00 Proceeding
Zalacznik nr 2_Wykaz uslug.doc doc 48.5 2019-10-02 14:11:00 Proceeding
Zalacznik nr 1_Formularz ofertowy.DOC DOC 52 2019-10-02 14:11:00 Proceeding
NIiPP.271.2.6.2019_Zawiadomienie.pdf pdf 181.91 2019-10-23 13:13:37 Public message

Announcements

2019-10-23 13:13 Izabela Morawiec Wronki, dnia 23 października 2019 r.

NIiPP.271.2.6.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Wronki informuje, że postępowanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro na: „Opracowanie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” zostało rozstrzygnięte.


Wybrana została oferta złożona przez: JAGABUDEX – PROJEKT Andrzej Jagucki ul. Marcelińska 61/8, 60-354 Poznań za kwotę w wysokości 38.900,00 zł gross (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy jest zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu. Wszystkie wymogi obligatoryjne określone w ogłoszeniu, dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały przez Wykonawcę spełnione.


NIiPP.271.2.6.2019_Z [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 681