Proceeding: Zakup pasz do zimowego dokarmiania żubrów z rozwiezieniem i wyłożeniem, jako działanie związane z realizacją projektu: "Kompleksowa ochrona żubra w Polsce"

Iwona Dawidziuk
Nadleśnictwo Hajnówka
Deadlines:
Posted : 10-09-2019 09:15:00
Placing offers: 14-10-2019 10:00:00
Opening offers : 14-10-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.Wszelkie informacje dostępne również na stronie Zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_hajnowka

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 8 - ośw. o przynaleznosci do gr. kapitałowej.doc doc 248.5 2019-09-10 09:15:00 Iwona Dawidziuk Proceeding
Zał. nr 7 - wzór umowy.docx docx 130.88 2019-09-10 09:15:00 Iwona Dawidziuk Proceeding
Zał. nr 6 - ośw. o braku podst. do wykl..doc doc 244.5 2019-09-10 09:15:00 Iwona Dawidziuk Proceeding
zał. nr 5 - wykaz urządzeń.docx docx 117.91 2019-09-10 09:15:00 Iwona Dawidziuk Proceeding
Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług.docx docx 205.98 2019-09-10 09:15:00 Iwona Dawidziuk Proceeding
Zał. nr 3 - ośw. o oddaniu niezbędnych zasobów.doc doc 251 2019-09-10 09:15:00 Iwona Dawidziuk Proceeding
Zał. nr 2 - wzór formularza JEDZ.doc doc 290 2019-09-10 09:15:00 Iwona Dawidziuk Proceeding
Zał. nr 1 - oferta.doc doc 551.5 2019-09-10 09:15:00 Iwona Dawidziuk Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1008.33 2019-09-10 09:15:00 Iwona Dawidziuk Proceeding
2019-OJS174-424524-pl.pdf pdf 144.08 2019-09-10 09:15:00 Iwona Dawidziuk Proceeding
S22C-6e19102415240.pdf pdf 371.13 2019-10-24 15:10:46 Iwona Dawidziuk Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 267.6 2019-10-14 13:02:11 Iwona Dawidziuk Public message

Announcements

2019-10-24 15:11 Iwona Dawidziuk Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

S22C-6e19102415240.p [...].pdf

2019-10-14 13:02 Iwona Dawidziuk Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 139

Send a message