Proceeding: Szp/FZ-42/2019 Dostawa leków Ranibizumabum oraz Etanercept w ramach programów lekowych

Monika Wadas
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Department: Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 09-09-2019 09:34:00
Placing offers: 14-10-2019 09:00:00
Opening offers : 14-10-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków Ranibizumabum oraz Etanercept w ramach programów lekowych do siedziby Zamawiającego, zwanych dalej produktami. Nazwy międzynarodowe, dawki oraz ilość przedmiotu zamówienia określają formularze asortymentowo – cenowe stanowiące załączniki nr. 1.1- 1.2  do formularza ofertowego.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ FZ-42 Na stronę.pdf pdf 19697.68 2019-09-09 09:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 145.48 2019-09-09 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc doc 77.5 2019-09-09 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 171.5 2019-09-09 09:34:00 Proceeding
Pakiet nr 1, 2 na stronę ostateczne.xlsx xlsx 30.7 2019-09-09 09:34:00 Proceeding
espd-request.xml xml 124.36 2019-09-09 09:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 131.76 2019-12-10 09:10:57 Public message
Wyniki FZ-42.pdf pdf 623.89 2019-11-05 13:51:54 Public message
Zestawienie z otwarcia ofert.pdf pdf 313.2 2019-10-14 11:16:01 Public message
Informacja nr 1 FZ-42.pdf pdf 1030.78 2019-09-27 11:30:16 Public message

Announcements

2019-12-10 09:11 Monika Wadas Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-11-05 13:52 Monika Wadas Wyniki postępowania

Wyniki FZ-42.pdf

2019-10-14 11:17 Monika Wadas Zestawienie z otwarcia ofert.

Zestawienie z otwarc [...].pdf

2019-09-27 11:30 Monika Wadas Informacja nr 1 dla Wykonawców

Informacja nr 1 FZ-4 [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 4

Send a message to buyer