Proceeding: Zakup (dostawa)produktów leczniczych (leków) - 4 pakiety

Deadlines:
Posted : 02-09-2019 11:12:00
Placing offers: 14-10-2019 08:30:00
Opening offers : 14-10-2019 09:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.docx docx 62.02 2019-09-02 11:12:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 179.6 2019-09-02 11:12:00 Proceeding
SIWZ duże leki.pdf pdf 15653.81 2019-09-02 11:12:00 Proceeding
załączniki.docx docx 89.74 2019-09-02 11:12:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 388.98 2019-11-12 14:20:55 Public message
Informacja z otwarcia ofertart, 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf pdf 198.43 2019-10-14 12:33:20 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 495.9 2019-10-02 13:49:07 Public message

Announcements

2019-11-12 14:21 Maciej Miodek Szanowni Państwo
Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego nr EZP/134/19.
Szczegółowe informacje zostały zawarte w załączonym piśmie.
Z wyrazami szacunku

Maciej Miodek

Referent
Dział Zamówień Publicznych
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

e-mail: maciej.miodek@skpp.edu.pl
tel.: (61) 854 92 42
fax: (61)854 90 93

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-10-14 12:33 Maciej Miodek Przesyłam informację z otwarcia postępowania przetargowego EZP/134/19

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-02 13:51 Maciej Miodek Dzień Dobry

Przesyłam odpowiedzi na zadane pytania do postępowania przetargowego

Maciej Miodek

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 5

Send a message to buyer